Hvordan øke grovfôravlingene

Oddbjørn Lobekk, Plantekultursjef v/ Fiskå Mølle

 

Høy avling er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre god lønnsomhet i grovfôrproduksjon. Hvor godt kjenner du avlingsnivåene på ditt bruk? God agronomi er grunnlaget for et høyt avlingspotensial. Riktig gjødsling er en nøkkel for å utnytte potensialet.

hvordan øke grovfôravlingene 

RØTTENE MÅ TRIVES

Å sørge for gode forhold for rotvekst må ha høy prioritet. For at røttene skal trives er drenering, næringsstatus, pH og gunstig jordstruktur viktige stikkord.

Sørg for drenering som fungerer.

Ta ut jordprøver jevnlig, gjerne hvert 4.-5. år, og bruk rådgiverne i NLR aktivt til å sette opp en god gjødslingsplan.

Riktig kalktilstand: Det vil si pH 6,0-6,5 på mineraljord, på myrjord tåles lavere pH. En god strategi kan være å kalke i gjenleggsåret. Da får man blandet inn kalk i hele plogsjiktet. Sørg for riktig pH i hele sjiktet. Mange har sur jord langs kantene, det kan bety underoptimal vekst på en stor del av skiftet.

Unngå skadelig jordpakking. For å spare nyetablert eng for kjøreskader velger noen bort husdyrgjødsel i det første engåret. Slangesprederutstyr er mer skånsomt enn tankvogn, kan redusere kostnadene ved spredning betraktelig og egner seg godt for nabosamarbeid.

Sørg for jord med riktig næringsstatus, lav P-AL- status reduserer avlinga, særlig på første slåtten. Ved å pløye eller harve ned husdyrgjødsel i gjenleggsåret øker man næringsinnholdet i hele plogsjiktet.

 

PLANLEGGING AV SESONGEN

Riktig timing, gjødselmengde og gjødseltype betyr mye for plantenes avlingsrespons. Hvilken gjødseltype du skal velge avhenger av jordas P-AL- og K-AL-status, om man tilfører husdyrgjødsel i tillegg til mineralgjødsel og avlingspotensialet. En ung eng (1.-3. års eng) har som regel større avlingspotensial enn en gammel eng (4.-6. års eng). En eldre eng har som regel større behov for kalium enn en ung eng.

I kombinasjon med husdyrgjødsel er Fullgjødsel® 25-2-6, Fullgjødsel® 22-2-12, eller OPTI-NKTM 22-0-12 gode alternativer tilpasset behovet i gras. Ved høye fosfor- og kaliumtall er OPTI-NSTM 27-0-0 (4S) et foretrukket produkt. Mest utsatt for svovelmangel er man på lett jord i nedbørrike områder.

 For å kunne velge riktig gjødseltype er det også en stor fordel å ta ut husdyrgjødselanalyse. Det er altfor få som bruker denne muligheten i dag. En vanlig erfaring er at innholdet i egen husdyrgjødsel avviker en god del fra de normtallene man bruker som utgangspunkt for gjødselplanleggingen. Undersøkelser viser videre at det er en klar tendens til lavere tørrstoffprosent i blautgjødsla i fjøs som har installert melkerobot og som har store gjødselkummer som samler opp mye nedbør.

Resultatene fra avlingskampene i 2014- 2018 viser at gras under gunstige forhold og med en optimal dyrkingsteknikk har et meget høyt avlingspotensial (figur 1). Disse konkurransearealene har bedre vekstforhold enn det man finner på et gjennomsnittsjorde. Likevel viser dette at mange har et stort forbedringspotensial dersom man klarer å fjerne de mest avlingsbegrensende faktorene og optimalisere gjødsling og dyrkingsteknikk for øvrig. Når man ser hvor mye lavere gjennomsnittsavlingene i Norge ligger, er i alle fall målet om å øke avlingene med 20 prosent innen 2020 absolutt innenfor rekkevidde.

Avlingsgap i norsk grasdyrking

 Figur 1: Avlingsresultater fra avlingskampene i gras i 2014-2018. De grønne normkurvene er basert på to finske og en norsk timoteisort (Grindstad).

 

GJØDSLING I SESONG

Riktig timing er et nødvendig grep for å lykkes med høye avlinger. Det er viktig å være tidlig ute med husdyrgjødsel og mineralgjødsel for å få i gang veksten og oppnå god avlingsrespons. Husdyrgjødsla bør spres innen kort tid etter hver slått, slik at du ikke forurenser bladverket mer enn nødvendig. Kjølig vær er en fordel ved spredning av husdyrgjødsel, og regn etter utkjøring er bra. Er det varmt og vind risikerer du at mye lett-tilgjengelig nitrogen fordamper før det kommer plantene til gode.

Tørkesommeren 2018 viste også at det var viktig å tilføre nok nitrogen om våren, da de plantene som fikk minst nitrogen om våren klarte seg dårligst når tørken satte inn for fullt etter første slått, mens planter som fikk mer optimal nitrogengjødsling om våren responderte med en bedre avling også i andre slåtten.

Ofte er det ikke tørke som er det største problemet, men for store nedbørsmengder på kort tid. Dette kan bidra til utvasking av nitrogen, eller tap av nitrogen til luft hvis jorda er vannmettet over tid. Ved å bruke NIBIO sin nitrogenutvaskingskalkulator (Nitrogenstatus) som ligger på www.vips-landbruk.no kan man beregne utvasking på eget bruk, ved å velge nærmeste tilgjengelige klimastasjon.

 

YaraVita behandlingstidspunkt i eng og beite

Figur 2: YaraVita behandlingstid

 

BLADPRØVER I SESONG

Yara har en analysetjeneste som heter MegalabTM, og denne er nå også tilgjengelig for de som ønsker å ta ut grasprøver i sesong. Det anbefales å ta ut en grasprøve når plantene er 15-25 centimeter høye. Analyseresultatet viser en oversikt over plantenes næringsstatus, om den er tilstrekkelig eller om det er for lite av ulike næringsstoffer. Bladprøvene som er tatt ut, viser at det ofte er lave verdier av mikronæringsstoffer som for eksempel kobber. For å forebygge kobbermangel kan det være aktuelt å behandle med YaraVita® COPTRAC® enten som en forrådsgjødsling (jordgjødsling med 500-2000 ml/daa avhengig av kobberinnholdet i jorda) i gjenleggsåret, eller som en behandling i engåret (inntil 50 ml/daa). Yara anbefaler å kombinere 50 milliliter per daa YaraVita® COPTRAC® med 500 milliliter per daa YaraVita® THIOTRAC® for å øke avlingen og fôrverdien i graset som skal høstes. Optimalt behandlingstidspunkt er fire uker før antatt slåttetidspunkt, og beiter skal ikke behandles. 

 

Fem råd for å lykkes

• Riktig timing, gjødselmengde og –type betyr mye for plantenes respons.
• Fokuser på vekstforholdene og gjør gjødslingstiltak etter behov og avlingsforventning.
• Bruk beslutningstøtteverktøy i vekstsesongen for å sjekke næringsstatus.
• Behandle spesifikke mangler med skreddersydde gjødslinger.
• Sørg for spredeutstyr som er i orden. Vedlikehold, riktig innstilling og kontroll.


Lykke til med ny sesong!