Nok og godt grovfôr på egen gård

Manns minne er kort, er et ordtak som sier. Ser vi tilbake til fjorårets innhøstningssesong skal vi kanskje være glade for akkurat det. Ekstrem tørke hele sommeren, etterfulgt av regnfylt høst, har gitt utfordringer.

Oddbjørn Lobekk, Plantekultursjef v/ Fiskå Mølle

 

Egenproduksjon av grovfôr er viktig både for økonomien, men også for å sikre seg nok grovfôr til egne dyr. Vi tenker alltid at vi skal ha en lang vår slik vi kan få jorda lagelig og bruke våronna på å legge et godt grunnlag for grovfôrproduksjon gjennom kommende sesong. Dessverre er det ikke alltid slik. Vi opplever mer ustabilt vær. Derfor er det viktig å ha planen klar på hvordan du som gårdbruker skal løse våronna på din gård, og i tillegg ha en plan B dersom det ikke blir slik du hadde tenkt.

 

Nok og godt grovfôr på egen gård


VÅRONNPLANEN

Du tenkte sikkert på hva som burde fornyes da du tok siste slåtten i fjor – hvilke teiger ga god avling og hvilke teiger burde ha vært fornyet eller forlenget. Varig eng med god overvintring, god avlingsmengde og topp kvalitet er et mål for de fleste, men vi vet av forsøk og erfaring at avlingen reduseres etter 2-3 år. Derfor er det viktig å ha en plan på hvor mye av arealet som skal fornyes og ta en vurdering på hva som bør reparasjons- og/eller vedlikeholdssåes. Hvilken frøblanding du skal bruke på din gård avhenger av flere faktorer.

Hvilke krav har du til overvintring av sortene som inngår i frøblandingen? Hvilken jordtype har du på din gård? Hvilken kvalitet ønsker du på grovfôret? Er grovfôret tenkt til høytytende produksjonsdyr? Og ikke minst hvilken avlingsmengde ønskes? Hvilke erfaringer har du på egen gård? Summen av dette fører til at du kan velge den frøblandingen som passer deg best. Frøblanding til slått i Sør-Norge vil jeg anbefale å bruke NR 12, 15, eller NR 25. Dette er blandinger som gir høye avlinger av god kvalitet. Frøblanding til slått/beite NR 13 og 16 anbefales. For Midt-Norge og Nord-Norge er NR 1-11 hardføre og gode blandinger. Les mer om jordbruksfrø her.

 

RAIGRAS

Raigras som ettårig, toårig eller flerårig raigras gir store avlinger og har meget god fôrverdi og høyt sukkerinnhold, men fôrverdi og smaklighet blir raskt redusert etter skyting. Westerwoldsk ettårig raigras etablerer seg raskt om våren. Til ensilering, høstet på rett tidspunkt, er det westerwoldske raigraset svært verdifullt. Setter pris på næringsrik jord med god vanntilgang. Italiensk toårig raigras brukes som ettårig på grunn av dårlig overvintringsevne. Det har moderat tilvekst etter såing, men svært god gjenvekst utover sommeren og høsten. Det setter begrenset med frøstengler i såingsåret og kvaliteten beholdes dermed over et lengre intervall enn det som er tilfellet for westerwoldsk raigras. God fortørking kreves dersom italiensk raigras skal ensileres. Et godt alternativ er å blande italiensk og westerwoldsk raigras, slik at andelen struktur øker. Har du behov for mye grovfôr raskt kan ettårig raigras (eventuelt innblandet med toårig) være et godt alternativ.

Flerårig raigras gir store avlinger av svært god kvalitet. Svakheten er dårlig overvintringsevne, men første og andre år går oftest godt. Selv med litt dårlig bestand etter vinteren og eventuelt en redusert førsteslått, tar den fort igjen det forsømte i andre og tredje slåtten. Flere mer robuste, norske sorter gjør imidlertid arten mer aktuell. Det gjelder også for innlandet, i første rekke som innslag i en frøblanding. Men arten blir mer aktuell til reparasjons- og vedlikeholdssåing. Husk også at prosentandel flerårig raigras i blanding vil være betydelig mer i etablert eng.

 

NY TIMOTEISORT FOR NORSKE FORHOLD

Den nye sorten bærer navnet Liljeros og gir høy avling, har god fôrkvalitet og faller i smak hos dyra. Grindstad har vært dominerende timoteisort i over 100 år. Det har opp gjennom årene vært testet flere nye timoteisorter, men ingen har hittil klart seg bedre enn sorten Grindstad. Vi er derfor svært spente på fortsettelsen til testing av Liljeros. Liljeros har gitt to til fire prosent høyere avling enn målesorten Grindstad i interntesting hos Graminor. Resultatene fra den offisielle verdiprøvinga viser at Liljeros var like bra, og på flere lokaliteter bedre, enn målesorten. Utprøving i Rogaland viser at fôrenhetskonsentrasjonen ligger høyere hos Liljeros enn hos Grindstad. I tillegg fremhever Graminor opp andre gode egenskaper som overvintring, god frostherdighet, varighet og kvalitet. For vårsesongen 2019 vil det være meget begrenset tilgang til Liljeros. I frøblanding NR 25 vil det være 10 prosent.

 

STRANDSVINGEL

Strandsvingel som bestanddel (35 prosent) i vår Frøblanding NR 22 kan også være et spennende alternativ. NR 22 er en spesialblanding som kombinerer kvalitet og høy avling, 3-4 slåtter. Best tilpasset de lavereliggende områder i Sør- og Midt-Norge.

 

TILGANG PÅ SÅVARER

Tørken i fjor preget ikke den norske frøavlen like mye som den den generelle grovfôr- og kornproduksjonen. Det betyr at vi skal ha rikelig med frø av de vanligste sortene tilgjengelig for våren. Raigras som i stor grad kjøpes i utlandet har det vært stor etterspørsel etter, men gjennom gode kontakter har vi sikret oss rikelig med varer også av dette. Slik vi vurderer det vil det ikke være mangel av såvarer til våren, men vi vet aldri hvordan overvintringen blir, selv om det ser greit ut i skrivende stund.

 

TILGANG PÅ SÅKORN

I tidligere artikkel og publikasjoner har vi oppfordret dere til å bestille såkorn tidlig. Det vil være nok såkorn, men dersom det er spesielle sorter bør du sikre deg tidligst mulig. Fiskå Mølle har gjennom StrandUnikorn fått norske sorter. Import og generell tollnedsettelse tidlig i høst gjorde oss i stand til å fremskaffe importert såkorn fra nordiske land. Vi har på lager for levering både 6r og 2r bygg samt havre. Ta kontakt med Fiskå Mølle direkte, et av våre anlegg eller din nærmeste Fiskå- forhandler.

Besøk oss også på www.fiska.no for fullstendig oversikt over såvarer og såkorn. Ta gjerne kontakt med oss i Fiskå Mølle eller din lokale NLR-rådgiver for å diskutere hva som er rett for deg.

God våronn!