Slik får du gode grovfôravlinger

-med riktig bruk av gjødsel

Svovel er et viktig næringsstoff i selve proteinsyntesen og inngår i essensielle aminosyrer. Mangler plantene tilgang på svovel, stopper oppbygningen av protein. Dette gir store avlingsreduksjoner i enga.

Hovedfokuset i engdyrkinga landet rundt er å få opp avlingsnivået. Med fokus på kvalitet og god mineralbalanse. I avlingskampen i 2014 lå deltakerne rundt 1000 FeM/daa, noe som er nær det doble hvis man tar utgangspunkt i statistikken fra SSB og andre kilder. Dette viser at det er stort potensiale for økte avlingsnivå.

 

God N-utnyttelse

Hvis vi forutsetter en har god jordkultur med drenering, kalktilstand, samt engbestand med yterike arter og sorter, er et godt gjødslingsregime det som skal til for å få et godt resultat. Kombinasjonen mellom husdyrgjødsel og rett type supplerende mineralgjødsel, med fokus på god nitrogenutnyttelse og beregning av N-effekten fra husdyrgjødsla er avgjørende.

 

Redusert fôropptak

Rikitg balanse mellom N og S er en forutsetning for god N-utnyttelse. Spesielt gjelder dette ved supplering til husdyrgjødsla arealer. I fôranalyser bør dette forholdet være under 10-12/1 for optimalt grovfôr og fôrutnyttelse hos dyra. Vommikrobene trenger et balansert forhold mellom nitrogen (N) og svovel (S). Med dårligere vomfunksjon reduseres fôropptaket. Svovel gir også høyere sukkerinnhold og renprotein, grunnet de essensielle, svovelholdige aminosyrene cystein og methionin.

Presis Kalium

Kalium er det næringsstoffet vi trenger å gjødsle mer presist med. Dette viser både mineralanalysene uttatt i grovfôrprøvene på landsbasis (TINE) og balanseregnskap gjort etter avlingskampen i 2014 hvor en har full oversikt på mengde kalium tatt opp i avlinga. Balansegjødslingsprinsippet, der en bruker mineralgjødsel og husdyrgjødsel for å tilbakeføre næringsstoffer tatt ut i avlinga + evt. tap er viktig i engdyrkinga.

 

Her er kalium på den ene sida avgjørende for å ta ut hele avlingspotensialet, samt sikre en tørkesterk og vinterherdig engbestand. Samtidig må det balanseres mot kalsium- og magnesiumopptaket for en optimal kation og aniondifferanse som sikrer god dyrehelse.

 

Stadig endring hos produsent

Praktisk er optimaliseringen gjort mulig ved en kontinuerlig tilpasning av gjødseltypene til Yara. Vi justerer stadig næringsinnholdet i de ulike gjødseltypene. Økt svovelinnhold i Fullgjødseltypene i takt med det reduserte svovelnedfallet på -90tallet.

Utvikling av NK-gjødsel med svovel og selen der det kun er disse næringsstoffene som bør suppleres i tillegg til nitrogen og svovel. OPTI-NS™ 27-0-0 4S som suppleringsgjødsel til steder der P og K er dekket ved tilførsel av husdyrgjødsel evt. høye P og K verdier i jordanalysene.

 

Tilpass gjødselet

Er næringstoffene fosfor og kalium dekket opp med husdyrgjødsel eller god status i jordanalysene, er det vår klare anbefaling å velge nitrogengjødsel som også inneholder svovel. Merkostnaden per. dekar for å velge NS 27-0-0(4S) sammenlignet med KAS 27-0-0 (ren nitrogengjødsel) er i størrelsesorden 4-5 kroner  pr daa (10 kg nitrogen).

 

Forsøkene viste at en hadde en lavere fôrenhetskostnad ved bruk av NS enn bruk av ensidig nitrogengjødsel i KAS. I noen tilfeller har en sett at inntektstapet kan bli 400-500 kroner per daa. Dette tilsier at svovel er en billig forsikring.

 

Analyser er viktig

Sammen med jordanalysene, vil fôranalyser og mineralanalyser sikre en god fôrplan med kartlegging av behov for supplerende mineraltilskot til husdyra for å sikre husdyrhelsa. Det vil også være et viktig bidrag til korrigering av gjødslingsplanen. Kjemisk analyse av husdyrgjødsla både på nitrogen og mineraler er med å sikre presisjonen i gjødslingsplanen.

HØSTETIDSPROGNOSER PÅ NETT

Rett høstetid med fokus på kvalitet er også avgjørende for optimalt grovfôr. Bioforsk har et nettbasert verktøy som gir prognoser for avling og fôrkvalitet i eng på ulike lokaliteter. Det er basert på værdata fra omtrent 80 klima-stasjoner spredt rundt i landet.

 

Verktøyet ligger under fanen “Nettbaserte tjenester” på bioforsk.no eller gå direkte med denne adressen:

http://www.vips-landbruk.no/