Fôrutvikling til slaktekylling: Kråsstein

I vinter har vi hatt fokus på bl.a struktur i fôret og hvilken påvirkning dette kan ha på kråsen. For å teste dette har vi samarbeidet med NMBU, masterstudenten Kari Borg og veilederen hennes Birger Svihus. De ville undersøke om det å tilføre kyllingen ekstra struktur i fôret i form av såkalt kråsstein kunne påvirke kråsens funksjon.

Tekst: Marcus Søyland, optimerer og forsøks-ansvarlig på fjørfe

 

Kverner og formaler fôret

Kråsen (også kjent som Ventriculus) kverner og formaler fôret. Kråsens funksjon er avgjørende for opptaket av næring i tarmen. Fôret kan påvirke formaling og formalingstid i kråsen, det er derfor viktig å ha den riktige strukturen i kraftfôret. Tanken var at det å tilføre riktig mengde kråsstein i riktig størrelse ville bidra til en bedre utviklet krås og et bedre fôropptak.

 

Bedre opptak av næring

Opptaket av næring skjer i tarmen. Næringen må absorberes over tarmveggen, det er derfor en fordel om fôret har den riktige formalingen ut av kråsen. En optimal formalingsgrad vil gjøre næringen mer tilgjengelig i tarmen som kan føre til et bedre fôropptak. Tanken er et kråsstein kan bidra i denne prosessen og vil være med på å belyse hvor viktig struktur er for fuglen.

I våre forsøk observerte vi at mengde kråsstein kunne påvirke slaktevekten(figur. 1). Vi kjørte den samme testen 3 ganger og det var utelukkende bedre slaktevekt på siden som ble fôrt med kråsstein. Minst forskjell var det i forsøk 1 med 8 gram forskjell pr kylling. Størst forskjell var det i forsøk 2 med 35 gram per kylling. Best slaktevekt ble oppnådd i forsøk 3 men da var det litt mindre forskjell mellom gruppene på 33 gram. Selve forsøksarbeidet er ikke fullført enda, så vi har ikke fått tallfestet signifikans eller i hvilken grad kråsstein påvirker kråsens anatomi. Masteroppgaven til Kari Borg vil bli ferdigstilt i løp av sommeren og vi gleder oss til å se de ferdige resultatene! Foreløpig kan vi konkludere og si at økt struktur i fôret i form av kråsstein ser ut til å ha en positiv effekt. Den stimulerer til naturlig atferd i form av leting og plukking. Vi forventer at det stimulerer kråsen og derfor vil kunne gi en bedre utviklet krås - en frisk krås fører til godt fôropptak og robust kylling.

Selv om det er variasjon i resultatene og det ikke er tallfestet signifikans har vi gjennom 3 forsøk sett at kråsstein fører til bedre fôrutnyttelse i form av større kylling. Om man oppnår 30 gram pr kylling vil dette gi 8400 kg ekstra på en full konsesjon.

 

 

 

Vi anbefaler å bruke kråsstein på følgende måte. 

  • Maks 7 gram kråsstein per fugl totalt per innsett  - For eks. 25000 fugler = 7 poser x 25 kg kråsstein
  • Kråsstein i fôrskåler fra dag 4 til 8
  • Halv mengde første dagen
  • Gi kråsstein 3-4 timer etter at lyset er skrudd på. - For å forhindre at fugler kun spiser stein/ fyller kråsen med stein
  • IKKE fôr direkte på papir rett etter lyset er skrudd på. – Man kan risikere at fuglene fyller krås med stein (økt dødelighet)
  • Rett type kråsstein (kvarts)

 

Fiskå Mølle tilbyr Kråsstein

i småsekk på 25 kg.